הבזקים
האווירה הפוסט מודרנית אפשרה ליוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים לעזוב את החברה החרדית מבלי להתחייב לדרך שבה תעוצב זהותם החדשה . בניגוד ליוצאים לשאלה בשנות החמישים , היוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים לא נדרשו להשיל את כל מרכיבי זהותם החרדית וללבוש תחתיה זהות חילונית מקיפה ושלמה .
חוזרים בשאלה 4

דרך החול : תופעת "היציאה לשאלה" מהחברה החרדית מאז קום המדינה ועד שלהי שנות התשעים (4)

גורם מפרסם: סוציולוגיה ישראלית : כתב-עת לחקר החברה הישראלית - כרך ו, מס' 1
מחבר: ד"ר שרית ברזילאי
תאריך: 18.08.2015

מאת:  ד"ר שרית ברזילאי

סיכום

 תמורות רבות התחוללו באופייה של תופעת היציאה לשאלה מהחברה החרדית מאז השנים הראשונות לקום המדינה ועד היום . תמורות אלד , משקפות את השינויים שהתחוללו בחברה החילונית , בחברה החרדית וביחסי הגומלין ביניהן ביובל הראשון לקיומה של מדינת ישראל . היוצאים לשאלה בשנות החמישים מתארים את סיפור יציאתם לשאלה כתהליך של המרה חדה של תכנים , תוך כדי החלפת אידאולוגיה אחת באחרת . הם השילו מעצמם את מכלול התכנים , האמונות והמנהגים של בית אבא , ולבשו במקומם כסות אידאולוגית חדשה . עבודת האמונה הוחלפה באמונה בעבודה , בסוציאליזם ובמדע . ההמרה הייתה חדה ברמת התכנים , אך לא בממד המבני , במבנה המחשבה וההוויה , שבה התקיים קו ברור של המשכיות , שחיבר בין זהותם החרדית הקודמת לזהותם האמונתית החילונית החדשה . היוצאים היוצאים לשאלה בשנות השישים והשבעים , בניגוד ליוצאים לשאלה בשנות החמישים , לא ויתרו על המרכיב היהודי של זהותם , ויצרו הפרדה בין יהדות לחרדיות . היציאה לשאלה בשנות השישים והשבעים הייתה כרוכה בשאיפה לשמר גרעינים מרכזיים של הזהות היהודית והחרדית , תוך כדי יציאה מהמבנה החברתי הסגור והנוקשה של החברה החרדית . ביציאתם הם מרדו בהגדרה החרדית של הזהות היהודית ובנו תחתיה זהות יהודית חדשה . החילוניות שאליה יצאו לא נתפסה בעיניהם כישות שלמה וסגורה , המנותקת מהחרדיות ומאורגנת מולה ביחס בינארי , אלא כיצירה המצויה בתהליכי התהוות . הם ביקשו לקחת חלק בהתהוותה של היצירה הזאת ולמזג בה את התרבות היהודית . היציאה לשאלה בשנות השישים והשבעים ניצבה בתווך , בין היציאה האידאולוגית של שנות החמישים לבין היציאה הפוסט מודרנית של שנות השמונים והתשעים . הדמיון בין היוצאים לשאלה בתקופה זו לבין היוצאים לשאלה בשנות החמישים התבטא בעיקר בעובדה שאלה וגם אלה נשענו על אידאולוגיה ברורה , שהנחתה את הבניית סיפור חייהם . לעומת זאת , הדמיון בינם לבין היוצאים לשאלה בעידן הפוסט מודרני מתבטא בעיקר בתפיסה פוסט מודרנית של מושג הגבול בין שני העולמות , ובתחושת מיקומם הלימינלי בין שניהם . היציאה לשאלה בשנות השמונים והתשעים מצטיירת כתמונת ראי של היציאה לשאלה בשנות החמישים . ברמת הסטרוקטורה התרבותית , היוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים חוו המרה חדה יותר מזו שחוו יוצאי שנות החמישים , שכן נטשו את המבנה התרבותי והאידאולוגי הברור יחסית של החברה החרדית , ויצאו אל חברה חילונית פוסט ציונית , בעלת מבנה תרבותי פתוח , העטוף אי ודאות ערכית . עם זאת , ברמת התכנים , האווירה הפוסט מודרנית של פלורליזם ערכי תרמה לחידוד ממדי ההמשכיות הכרוכים ביציאה . האווירה הפוסט מודרנית אפשרה ליוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים לעזוב את החברה החרדית מבלי להתחייב לדרך שבה תעוצב זהותם החדשה . בניגוד ליוצאים לשאלה בשנות החמישים , היוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים לא נדרשו להשיל את כל מרכיבי זהותם החרדית וללבוש תחתיה זהות חילונית מקיפה ושלמה . זהותם "החדשה" נרקמה בתהליך אקלקטי של שימור מרכיבים מהזהות החרדית "הישנה" ואימוץ מרכיבים חילוניים נבחרים . 

. היציאה לשאלה בשנות השמונים והתשעים מצטיירת כתמונת ראי של היציאה לשאלה בשנות החמישים . ברמת הסטרוקטורה התרבותית , היוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים חוו המרה חדה יותר מזו שחוו יוצאי שנות החמישים , שכן נטשו את המבנה התרבותי והאידאולוגי הברור יחסית של החברה החרדית , ויצאו אל חברה חילונית פוסט ציונית , בעלת מבנה תרבותי פתוח , העטוף אי ודאות ערכית . עם זאת , ברמת התכנים , האווירה הפוסט מודרנית של פלורליזם ערכי תרמה לחידוד ממדי ההמשכיות הכרוכים ביציאה . האווירה הפוסט מודרנית אפשרה ליוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים לעזוב את החברה החרדית מבלי להתחייב לדרך שבה תעוצב זהותם החדשה . בניגוד ליוצאים לשאלה בשנות החמישים , היוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים לא נדרשו להשיל את כל מרכיבי זהותם החרדית וללבוש תחתיה זהות חילונית מקיפה ושלמה . זהותם "החדשה" נרקמה בתהליך אקלקטי של שימור מרכיבים מהזהות החרדית "הישנה" ואימוץ מרכיבים חילוניים נבחרים . הסיפור הפרטי של היוצאים לשאלה הוא פרי ההקשרים החברתיים שבתוכם התרחש . לפיכך , באמצעות המבט הדיאכרוני בהשתלשלותו של הסיפור אפשר ללמוד משהו על התמורות ביחסים בין החברה החרדית לחברה החילונית באותן שנים . יש לסייג טענה זו ולציין שתמונת היחסים שתצטייר היא פרי של תשקופת צרה וייחודית - התשקופת של העוברים מחברה אחת לאחרת .

המצדדים בגישת הקרע יוצאים מנקודת הנחה שההבחנה בין החברה החילונית לחברה החרדית היא טוטלית , ונוגעת בכל תחומי החיים ; אי אפשר לגשר על הפער התרבותי , ולכן אי אפשר לחבר בין שני העולמות . בעמדה זו צידדו בעיקר היוצאים לשאלה בשנות החמישים , שהציגו את היחסים בין שתי החברות במשוואת סכום אפס , כאשר הבחירה בחברה אחת מבטלת כליל את האפשרות להתחבר גם אל החברה האחרת . רוב היוצאים לשאלה בשנות החמישים ביקשו להחליף עולם ישן בחדש . שני העולמות התמקמו בתודעתם ביחס בינארי , ורובם רואים עד היום נתק ברור בין העבר החרדי להווה החילוני ואינם מאמצים אל תוך זהותם ואורח חייהם היבטים של העולם החרדי . היוצאים לשאלה בשנות השישים והשבעים מצביעים אמנם על ההבחנה בין העולמות , אולם הם אינם תומכים בהשערת קיומו של נתק מוחלט ביניהם . התרבות היהודית נתפסת כגורם המחבר בין שני העולמות . באורח חייהם ובפועלם הם שואפים לגבש יצירה תרבותית חדשה , המושתתת על הכרה במשותף ובמבחין ועל קבלתם . העמדה הנפוצה בקרב היוצאים לשאלה בשנות השמונים והתשעים , בעידן הפוסט מודרני , מרחיקה לכת עוד יותר ומצביעה על טשטוש גבולות בין העולמות ועל קיומה של אינטראקציה מתמדת ביניהם . התבוננות דיאכרונית בתפיסת היחסים בין דתיים לחילוניים דרך סיפוריהם של "היוצאים הוותיקים" מצביעה על מעבר מגישת הנתק והקרע המוחלט , שהייתה נפוצה בסיפוריהם של היוצאים לשאלה בשנות החמישים , לגישת הרצף , המציגה גבולות עמומים ופתוחים , הנפוצה יותר בסיפוריהם של היוצאים לשאלה מאז שנות השישים ואילך . במהלך חמישים שנות קיומה של החברה הישראלית התרחשו בחברה החילונית ובחברה החרדית תהליכים של התמסדות : הציונות והחרדיות נהפכו מאידאולוגיה לפרקטיקה , להוויה יומיומית ממשית . הגרעינים האידאליסטיים של שתי החברות הצטמצמו , והן נעו ממצב של אמונה חזקה באידאולוגיה המארגנת את היחסים ביניהן בסדר בינארי - ישן מול חדש , ייחוד יהודי מול נורמליזציה אוניברסלית - להוויה יומיומית מעשית יותר . היוצאים לשאלה מאז שנות השישים עד היום לא עזבו ישות אידאולוגית דתית סגורה , מובחנת וברורה , וגם לא פגשו מנגד בישות אידאולוגית חילונית סגורה , מובחנת וברורה . לפיכך , גם תנועתם בין שני העולמות חדה פחות ; הם לא נדרשו להשיל את כל מרכיבי זהותם החרדית וללבוש תחתיה זהות חילונית מקיפה ושלמה . את התנועה העכשווית בין שני העולמות אפשר להגדיר כפתוחה ורציפה יותר מבעבר . גבולות ובינאריות מכוננים חברות , וקריאת התיגר על הדו קוטביות מעלה את השאלה , מה מאיים יותר על החברה החרדית - ההבחנה החדה בינה לבין החברה החילונית , או שמא דווקא ערעור מהותיותה וגבולותיה הברורים ?

מקור המידע :  סוציולוגיה ישראלית : כתב-עת לחקר החברה הישראלית - כרך ו, מס' 1
שנת ההוצאה: תשס"ד - 2004

לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות.
הרשמה ללקט
דוא"ל
* להסרה
במבט לאחור
רשימת קטגוריות מלאה
אנשים וארגונים
עבודה ועובדים
אנשים פשוטים
אפשר גם אחרת
יוצאי הדופן והמיוחדים
אנשים , מחשבים ואינטרנט
קיבוצים ואנשי ההתיישבות
החברה החרדית
עולים חדשים ועולים ותיקים
עובדים זרים
תרמילאים ומטיילים
קשישים
אנשים והקונפליקט הישראלי-ערבי
בני נוער וצעירים
אנשים והמצב הכלכלי
סיפורי התמודדות
גמלאים
מגזר ערבי
מחקרים ועיונים בפסיכולוגיה
מחקרים ועיונים ברפואה וביו-רפואה
רפואה משלימה
רפואה אלטרנטיבית
הבריאות שלך
מחקרים ועיונים בסוציולוגיה ובאנתרופולגיה
מחקרים ועיונים בחינוך
מחקרים ועיונים בספרות
מחקרים ועיונים בהיסטוריה
מחקרים ועיונים בדמוגרפיה
מחקרים ועיונים בביולוגיה ובמדעי החיים
אנשים בעת העתיקה
ילדים , אמהות, הורים ומשפחה
יזמים, אנשי עסקים ואנשי היי-טק
ביוגרפיות, זכרונות ותולדות חיים
שכול
ניצולי שואה
סרטי תעודה
ספרים חדשים
מדעים ואנשים
אנשים , מזון ותזונה
אנשים, טבע וסביבה
אנשים במרחב הניהול
הרהורים ומחשבות
שיטות אימון
מחקרים ועיונים בקרימונולוגיה
סקירות מחלקת איסוף בפורטל הגורם האנושי

אודות  |   צרו קשר  |   שלחו קישור  |   RSS  |   אתר צמתי מידע
נבנה ע"י אפוק